• اطـلاعيـه

    كليه كارآموزان محترم موظفند پس از ورود به سايت مجازي آموزش فرم مشخصات فردي خود را از آدرس: تنظيمات/ تنظيمات مشخصات فردي/ ويرايش مشخصات فردي تكميل سپس جهت حضور در آزمون، فرم نظرسنجي را كه در انتهاي فصول دوره آموزشي قابل مشاهده است تكميل نمايند. لازم به ذكر است آزمون دوره پس از تكميل فرمهاي مذكور فعال خواهد شد.

  •      
  • اطلاعيه مهم درخصوص دوره هاي مجازي

    قابل توجه كليه كارآموزاني كه در دوره هاي مجازي شركت مي نمايند : جهت صحه گذاري گواهي نامه هاي صادره شده براي دوره هاي مجازي مقرر است پس از گذاشت  3 يا 6 ماه(به تشخيص مديريت آموزش) از برگزاري دوره مجازي آزمون حضوري  در محل شركت سايپا يدك(يا هر محل مشخص شده از سوي مديريت آموزش) برگزار شود.در صورتي كه كارآموزان حدنصاب نمره قبولي را در آزمون حضوري اخذ نكنند،گواهي نامه صادر شده باطل خواهد شد و براي كارآموز دوره مجازي مجدد برنامه ريزي گرديده و ايشان موظف است در دوره شركت نمايند.

Skip available courses

Available courses