• اطـلاعيـه

    كليه كارآموزان محترم موظفند پس از ورود به سايت مجازي آموزش فرم مشخصات فردي خود را از آدرس: تنظيمات/ تنظيمات مشخصات فردي/ ويرايش مشخصات فردي تكميل سپس جهت حضور در آزمون، فرم نظرسنجي را كه در انتهاي فصول دوره آموزشي قابل مشاهده است تكميل نمايند. لازم به ذكر است آزمون دوره پس از تكميل فرمهاي مذكور فعال خواهد شد.

  •